Perfís profesionais dos ciclos formativos básicos

De seguido poderás atopar os perfís profesionais dos distintos ciclos formativos básicos que se ofertan nos centros educativos da Comunidade Autónoma.

No perfil profesional de cada ciclo formativo poderás atopar información sobre:

  • a competencia xeral
  • postos de traballo máis relevantes que poderás desempeñar
  • módulos que tes que cursar
  • título que se obtén.
  • outros estudos aos que podes acceder

26 PERFÍS PROFESIONAIS

Administración  e xestión

CBADG01  –  Servizos administrativos

Agraria

CBAGA01 – Agroxardinaría e composicións florais

CBAGA02  –  Actividades agropecuarias

CBAGA03  –  Aproveitamentos forestais

Artes gráficas

CBARG01 –  Artes gráficas

Comercio  e márketing

CBCOM01 –  Servizos comerciais

Electricidade  e electrónica

CBELE01  –  Electricidade e electrónica

CBELE02  –  Instalacións electrotécnicas e mecánica

Edificación  e obra civil

CBEOC01 –  Reforma e  mantemento de edificios

Fabricación mecánica

CBFME01  –  Fabricación e montaxe

CBFME02  –  Fabricación de elementos metálicos

Hostalaría  e turismo

CBHOT01 – Cociña e restauración

CBHOT02 –  Aloxamento e lavandaría

CBHOT03  –  Actividades  de panadaría e pastelaría

Informática  e  comunicación

CBIFC01 – Informática e comunicacións

CBIFC02 –  Informática de oficina

Instalación  e mantemento

CBIMA01  –  Mantemento de vivendas

Imaxe persoal

CBIMP01 – Peiteado e  estética

Industrias  alimentarias

CBINA01  –  Industrias alimentarias

Madeira,  moble e cortiza

CBMAM01  –  Carpintaría e moble

Marítimo-pesqueira

CBMAP01  –  Actividades marítimo-pesqueiras

Servizos  socioculturais  e á comunidade

CBSSC01  –  Actividades domésticas e limpeza de edificios

Téxtil,  confección  e pel

CBTCP01 – Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

CBTCP02  –  Tapizaría e cortinaxe

Transporte  e mantemento  de vehículos

CBTMV01 –  Mantemento de vehículos

CBTMV02 –  Mantemento de embarcacións deportivas e de  recreo

Vidro  e cerámica

CBVIC01 –  Vidraría e olaría

 

error: Contenido Protegido