Probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio

Convocatoria 2021. Galicia.

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-acceso-ciclos-formativos-convocatoria-2017
Plazo de inscripción: Calendario con todas as datas
  • Probas de acceso a ciclos formativos de grado medio: o plazo de presentación será entre os días 15 y 26 de marzo de 2021, ambos incluidos.

      Realizaciónda da proba:  27 maio de 2021

Información:

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

A proba divídese en tres partes:

  • Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais.
  • Matemática: matemáticas.
  • Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.
A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.
A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.
Para quen realizase a proba na Comunidade Autónoma de Galicia e non a superase na súa totalidade, a certificación permitirá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco nas convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de Galicia durante os dous anos seguintes.
Materiais:

Exames:

 

(Máis información no Departamento de Orientación)

error: Contenido Protegido